Výzkumy metody O.T.A.

  • Půlroční výzkum intenzivní terapie O.T.A.  prověřoval v rámci pilotního projektu VZP ČR v roce 2016 efektivnost této metody.
    Do výzkumu bylo zahrnutu 10 dětí Osm z nic nastoupilo do projektu zcela nově, bez předchozí rehabilitační péče, dvě děti – sourozenci - zařazené do projektu již v minulosti službu intenzivní terapie pobíraly.
 
    V rámci výzkumu absolvovalo každé dětí vstupní i výstupní vyšetření pedopsychiatrem, které provedl prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. -  Grafické zpracování.pdf (355846)
 
    Po dobu trvání pilotního projektu absolvovaly všechny děti 24 lekcí intenzivní rehabilitační péče. Jedna lekce se skládá ze 4 výukových hodin (tzn. 1 lekce = 4 x 45min). Tato délka se ukázala jako optimální vzhledem k programu a intenzitě práce, i s přihlédnutím k věku (předškolní děti) a schopnosti soustředění. 
 
    Po celou dobu byla práce s pilotními dětmi pro účely hodnocení terapie i zpracování závěrečných videokazuistik natáčena na videokameru. Zároveň se videonahrávky poskytovaly při konzultacích rodičům. Konzultace s rodiči probíhaly pod vedením hlavního terapeuta a obvykle také za přítomnosti terapeuta dítěte. Zpracované videokazuistiky nalezente zde: https://www.autismus-screening.eu/video/
 
    Se všemi rodinami probíhal během výzkumu videotrénink interakcí, kdy naši videotrenéři jezdili do rodin těchto dětí. Všechny rodiny prošly v průběhu pilotního projektu blokem tří natáčení a následných rozhovorů nad nahrávkou. Všechny rodiny prošly sezeními rodinné terapie ve Fakultní nemocnici Motol.
 
Výsledky měřeného chování u 10 dětí pracujících metodou O.T.A. z pilotního projektu VZP

    Grafy s výsledky měření nežádoucího (ve výjimečných případech naopak žádoucího) chování u dětí během 24 lekcí intenzivní rehabilitace za pomoci metody O.T.A. Děti jsou řazeny abecedně dle přiřazených písmen namísto celých jmen. U každého dítěte je za grafy uvedeno stručné hodnocení vypracované vedoucím terapeutem.

Ke stažení zde (pdf, 350,9 KiB)

 

  • LONGITUDINÁLNÍ STUDIE Mgr. Romany Straussové, Ph.D., "Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI"  proběhla v letech 2011 až 2016 na katedře speciální pedagogiky, pedagogické fakulty UK.1
    Součástí této studie bylo zpracování metodiky rané intervence, která je publikována jako e-book na www.autismus-screening.eu/metodika-prace-s-detmi-s-podezrenim-na-pas/ zdarma. Metodika obsahuje souhrn cvičení – jednoduchých interakcí rodič–dítě, ověřených v rámci výše uvedeného výzkumu, které jsou běžně v rodinách přítomné, ale které u dítěte s autismem vymizí. Cvičení interakcí pozitivně ovlivňuje další vývoj dětí ohrožených PAS.

 

Kromě těchto výzkumů se pracovníci Centra Terapie Autismu zabývají i dalšími výzkumy v oblasti efektivní práce s dětmi s PAS:

  • Straussová, R., Knotková M., Studie „Efektivita nácviku hry u PAS pomocí videoscénářů“ u 25 dětí ve věku 3-7 let: prezentována v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci Autism-Europe 2012.
  • C)T)A) Studie Aplikované video- zpetné vazby a pozitivních interakcí při skupinových nácvicích sociálně komunikačních dovedností  a nácvicích hry a kooperace ve čtveřicích a dvojicích pro děti s PAS za rok 2015 (leden - prosinec).
  • Jantošová, P. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem (Diplomová práce) Univerzita Hradec Králové, PedF, katedra specilní pedagogiky a logopedie, 2015.
  • Bendová, H., Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS (Diplomová práce) Praha UK, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2017.
  • Straussová, K. Skupinový nácvik sociálně komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra (Bakalářská práce) Praha UK, 2015.
  • Zimová, A. Terapeutický přístup k dětem s poruchou autistického spektra - Jak působí Open Therapy of Autism Romany Straussové na snížení problémového chování u dětí s PAS (Bakalářská práce) Praha UK, 2015.
  1. Straussová, R. Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI (Disertační práce) Praha: PedF UK katedra speciální pedagogiky, 2016.