Early Start Denver Model

    ESDMEarly Start Denver Model – metoda zaměřená na trénování rodičů pro práci s dítětem s PAS velmi raného věku, trenér dojíždí do rodiny. U dětí raného věku správně volená intervence přináší velmi pozitivní výsledky a u této metody se uvádí střední efektivita, protože mnoho dětí raného věku, jejichž rodiče s dítětem terapeuticky pracují, může z klinického obrazu PAS vystoupit a jejich vývoj se optimalizuje.

    Nejlépe hodnocený model s největší efektivitou je Early Start Denver Model, který využívá také behaviorální postupy, ale pracuje v rodině dětí raného věku (16-36 měsíců) především na interakcích rodič – dítě a terapeuty dělá z rodičů formou videovýcviku – jako u VTI. Tedy velmi podobný model, na kterém začala autorka O.T.A. samostatně pracovat modifikací metody VTI pro potřeby dětí s PAS začátkem roku 2011 a zahájila předvýzkum. Jednalo se o longitudinální studii hodnotící vývoj dítěte i míru rodičovského stresu, která byla vyhodnocena na jaře 2016 a členy akademické obce přijata velmi pozitivně. 

    Tato metoda pomohla v 63% vystoupit dětem z klinického obrazu autismu a její výsledky jsou velmi podobné jako výsledky Dr. Sally Rogers u Early Start Denver Modelu. Ucelený postup intervenčních kroků v rodině byl poskytnut také pro účely pediatrické obce v ČR. Metoda může fungovat snad i později u dětí s lehčí symptomatikou, kde rodič zvládne být terapeutem. Přestává nicméně fungovat u dětí s rozvinutou symptomatikou, kde už rodič není schopen problémové chování modelovat. Důkazem mohou být některé videokazuistiky, které nalezente zde www.autismus-screening.eu/video/. Rodič své chování postupně mění, ale navazuje na to, co dítě nacvičilo jinde. Také ABA se snaží přenášet část zodpovědnosti na rodiče a neposkytovat dítěti celých 40 h potřebných k výsledkům, které jsou vědecky prověřené a považují se za efektivní (40h/týdně po dobu 3 - 5 let). Proto je nasnadě, že metoda nefunguje tam, kde rodič sílu k práci s dítětem nenajde.