Výroční zpráva C)T)A) za rok 2016

Výroční zpráva C)T)A) za rok 2016

Výroční zpráva C)T)A) za rok 2016

V roce 2016 pořádalo C)T)A) mnoho akcí, školení, terapií a dalších aktivit. Koordinovalo práci na Pilotním projektu VZP ČR, na které se spodílela psychiatrická ambulance prof. MUDr. Paclta, CSc, Centrum rodinné terapie Motol (MUDr. Brodová, PhDr. Gjuričová), psycholog, videotrenéři a terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu. V šestiměsíčním projektu se hodnotila efektivita intenzivní 4-hodinové terapie 1x týdně po dobu 24 týdnů. Pilotní projekt byl BEZ VÝHRAD AKCEPTOVÁN. Tím se otevřela cesta k dalším jednáním na proplácení terapií z veřejného pojištění!

V tomto roce nastal HISTORICKÝ ZLOM V OBLASTI PAS, na kterém se C)T)A) podílelo. V ČR se dosud diagnostikoval autismus až po 3. roce věku. Tedy v době, kdy se dá s dítětem stále efektivně pracovat na úpravě jeho chování, ale možnost potlačení symptomů PAS je již výrazně snížena – dítě už vždy bude vykazovat symptomy typické pro PAS. Významný průlom nastal na podzim 2016, kdy se podařilo díky mezioborové spolupráci, v součinnosti s Odbornou skupinou pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS, která vznikla v únoru 2015 při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) a kde je také C)T)A), uvést v život  včasný záchyt této poruchy v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (díky existenci systému primární péče o děti a dorost v ČR) a tím se zařadit mezi přední státy světa v řešení problematiky PAS. C)T)A) získalo povolení autorky D. Robins, Ph.D. k překladu a uveřejnění celosvětově využívaného a nejlépe verifikovaného screeningového dotazníku M-CHAT a k jeho uveřejnění pro účely včasného záchytu v ordinacích dětských lékařů na stránkách  https://www.autismus-screening.eu/. Zároveň navázala celorepubliková edukace praktických dětských lékařů, seznámení se subtilními známkami poruchy v 18-ti měsících (nejde o projev poruchy, kterou známe u dětí nad 3 roky) a obeznámení s ranou intervenční metodou O.T.A. vyvinutou a ověřenou v longitudinální studii na PedF UK. Odborně bylo využito spolupráce Sekce dětské a dorostové psychiatrie (zastoupena jejím tehdejším předsedou prof. MUDr. Ivem Pacltem CSc., OSPDL ČLS JEP (zastoupena předsedkyní MUDr. Alenou Šebkovou), SPLDD ČR (zastoupeno předsedkyní MUDr.Ilonou Hülleovou) a C)T)A) (zast. Mgr. R. Straussovou, Ph.D. (řešitelkou pilotního projektu VZP ČR „Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s PAS za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe“), M-CHAt přednáší doc.MUDr.Libuše Stárková, která připravuje společně s R.Straussovou e-learning pro dětské lékaře.

Bylo ošetřeno mnoho dětí s PAS v individuální (1 352 terapií-včetně logopedie) nebo intenzivní terapii (68 dětí), skupinových nácvicích (106 nácviků obsahujících 4 lekce 60 nebo 90 minutových) nebo terapeutických pobytech (62 dětí). Ale nejen dětí, také jejich rodičů, které terapeuti učili novým přístupům k dítěti při terapeutických blocích (47 rodin) konzultacích (přes 1 000) nebo přímo videozpětnou vazbou pomocí metody Videotrénink pozitivních interakcí (46 rodin). Pracovalo se s celými rodinami na pobytech, v rodičovských (32) i sourozeneckých (celkem 14 sezení) skupinách. C)T)A) pracovalo také v mateřských školách, supervidovalo násvětěvy v rodinách spřátelených raných péčí, proškolovalo praktické lékaře pro děti a dorost (80) v problematice rozpoznání poruchy v 18-ti měsících, proškolilo dalších 58 klinických logopedů ve čtyřdenních kurzech, v rámci IPVZ proběhly opakovaně kurzy pro dětské psychiatry, přednášky probíhaly ve 2 dětských psychiatrických léčebnách (Louny a Havlíčkův Brod). Školilo rodiče i pedagogy.

Ke stažení zde: Výroční zpráva 2016

 

,