Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I a II – pro logopedy

Dvoudenní seminář (2 x 8 vyučovacích hodin). Cena za jeden den: 1000 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Seminář je určen logopedům pracujícím s dětmi s PAS. Účastníci semináře se seznámí se specifiky komunikace dětí s autismem, jejich vnímáním světa, změnami ve vnímání a rozumění, neurobiologickými faktory ovlivňujícími strukturu mozku u autismu. Vyzkouší si při praktickém cvičení pocit člověka, který se nedokáže verbálně vyjadřovat. Obeznámí se s důvody, proč je pro děti s autismem nejsrozumitelnější cestou vizuální komunikace a jakou roli hraje při nástupu řeči.

Součástí semináře jsou praktické ukázky (videoukázky), formulace základního postupu při nácviku alternativní komunikace u dětí s autismem a také přiblížení způsobu budování funkční komunikace u dětí, které se vyjadřují echolalicky. Účastníci semináře dále získají informace o možnostech práce s dětmi s PAS a posilování jejich sociálně komunikačních dovedností. Získají informace o principech budování funkčního využití řeči u verbálně zdatných dětí s PAS.  Prohloubí si znalosti o nácviku funkční komunikace u dětí s PAS. Prezentovány budou také ukázky rozkreslených sociálních situací a ukázky sociálně komunikačních pravidel, které potřebuje dítě znát k řešení sociálních situací. Účastníci kurzu budou moci shlédnout ukázky nácviku funkční verbální komunikace.

Náplň kurzu I:

  • Oblasti selhání a symptomatika poruch autistického spektra (PAS). Screeningová metoda pro děti do 6 let, CARS (The Childhood Autism Rating Scale)
  • Problematika vývojové dysfázie a PAS
  • Strukturované učení a vizualizace
  • Rozumění řeči a pasivní slovní zásoba
  • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS

 

Náplň navazujícího kurzu II:

  • Úvod k práci s alternativní komunikací pomocí obrázků a jiných vizuálních symbolů
  • Augmentativní komunikace u přetrvávajících echolálií
  • Seznámení s metodikou práce u dětí verbálně zdatných s dg VFA (vysocefunkční autismus) nebo AS (Aspergerův syndrom), práce se sociální dyslexií v logopedické praxi
  • Úvod do nácviku sociálně komunikačních dovedností