O.T.A. - Dvouhodinová komunikační terapie

O.T.A. - Dvouhodinová komunikační terapie

Intenzivní individuální práce s dítětem na rozvoji stávající úrovně komunikačních dovedností v rámci jednoduchých aktivit. Zahrnuje orofaciální masáž, imitační trénink, trénink rozumění řeči, trénování verbálního vyjádření od jednoduchých fonémů k funkčním odpovědím na otázky a k odstraňováním echolálií. Součástí je práce s párováním slyšeného i psaného: foném – grafém, práce s deníkem na rozumění řeči i trénování základního schématu: otázka – odpověď, postupně u dětí, které již zvládají verbální vyjadřování vyvození dovednosti kladení otázek. Terapie směřuje k rozumění slovům i větným celkům a nácviku pragmatické stránky řeči, trénování základní gramatické orientace při využívání jazyka – tedy funkční komunikaci. Zároveň k potlačení nefunkčních verbálních projevů: verbalizace jako projevu nejistoty.

Součástí terapie je také rozpoznávání emocí a základní orientace v jednoduchých sociálních situacích. U neverbálních dětí zůstává využíván alternativní způsob komunikace za současného vyvozování cílené fonační reakce a verbálních dovedností.

V komunikační terapii O.T.A. spojujeme behaviorální i naturalistické přístupy pro práci s dítětem, za využití nejnovějších poznatků z oboru klinické logopedie i neurologie a souvisejících oborů.

Cena terapie: viz CENÍK