O nás

 
    Centrum Terapie Autismu vzniklo v roce 2012 jako organizace poskytující terapeutickou péči pro děti s PAS a jejich rodiny, případně dětem s problémovým chováním a poruchami komunikace. Z důvodů rozšíření našich služeb do ostatních krajů vznily v průběhu našeho fungování další pracoviště v Mníšku pod Brdy, v Lounech, v Havlíčkově Brodě a v Ostravě.
 

Spolupracujeme s pediatry, klinickými logopedy, psychology, terapeuty (VTI a ABA) a dalšími odborníky.

    Nepracujeme dle metodiky ze zahraničí, ale využíváme metodiku O.T.A., vyvinutou Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D., která vznikala postupně v průběhu devadesátých let (vyvíjí se do dnes) v přímé práci s dětmi ve speciálních zařízeních, za účelem vzniku intenzivní a efektivní terapie pro děti s PAS. V roce 2013 jsme zahájili projekt intenzivní terapie, který neměl do té doby na území České republiky obdoby. Tyto intenzivní terapie probíhají ve skupinách, kde jsou děti vedeny ke spolupráci a socializaci. Naše terapie vychází z individuálního přístupu, ale děti jsou pokud možno zařazovány od začátku do skupiny. Během několika hodinové terapie jsou zařazovány činnosti jeden na jednoho (dítě a terapeut), ale vetšina času děti pracují ve skupině. V rámci půlročního výzkumu, který probíhal od ledna do září 2016 byla ověřena efektivnost této metody u dětí s PAS - více o této mětode nalezente zde: www.cta.cz/terapie-o/terapie-o-t-a/ a o výzkumu zde: www.cta.cz/terapie-o/terapie-o-t-a/vyzkum-o-t-a/.

    Výzkum potvrdil závěry i dalších studií, které dokládají, že pro úspěch terapie je nutná spolupráce rodiny. Aktivní zapojení rodiny v terapii je základní podmínkou při vstupu do terapie O.T.A.

Výzkumy v C)T)A) -  O.T.A.

    Kromě tohoto výzkumu O.T.A. metody pod VZP se pracovníci Centra Terapie Autismu zabývají i dalšími výzkumy v oblasti efektivní práce s dětmi s PAS:

  • Straussová, R., Knotková M., Studie „Efektivita nácviku hry u PAS pomocí videoscénářů“ u 25 dětí ve věku 3-7 let: prezentována v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci Autism-Europe 2012.
  • C)T)A) Studie Aplikované video- zpetné vazby a pozitivních interakcí při skupinových nácvicích sociálně komunikačních dovedností  a nácvicích hry a kooperace ve čtveřicích a dvojicích pro děti s PAS za rok 2015 (leden - prosinec).
  • Jantošová, P. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem (Diplomová práce) Univerzita Hradec Králové, PedF, katedra specilní pedagogiky a logopedie, 2015.
  • Bendová, H., Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS (Diplomová práce) Praha UK, filozofická fakulta, katedra psychologie, 2017.
  • Straussová, K. Skupinový nácvik sociálně komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra (Bakalářská práce) Praha UK, 2015.
  • Zimová, A. Terapeutický přístup k dětem s poruchou autistického spektra - Jak působí Open Therapy of Autism Romany Straussové na snížení problémového chování u dětí s PAS (Bakalářská práce) Praha UK, 2015.
  • Straussová, R. Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI (Disertační práce) Praha: PedF UK katedra speciální pedagogiky, 2016.

Další činnost:

    Jsme organizace, jejíž členové zasedají ve vládním výboru pro řešení problematiky autismu a podílíme se tedy na řešení této otázky v rámci České republiky. 

    Spolupracujeme a supervidujeme řadu organizací v Praze, ve Zlíně, Pardubicích, Českém Těšíně, Liberci, Ostravě, Kutné Hoře, Soběslavi, Táboře, Českých Budějovicích a dalších městech ČR. Na UK PedF proběhl výzkum - longitudinální studie Mgr. Romany Straussové, Ph.D., pod vedením prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerové, CSc. na téma Stimulace sdílené pozornosti a následného vlivu na rozvoj autistických projevů u malých dětí.  Blízká spolupráce probíhá také s prof. MUDr. Ivo Pacltem, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. LF, s Asociací klinických logopedů, s  PhDr. Šárkou Gjuričovou a MUDr. Leou Brodovou z Institutu rodinné terapie při FN Motol. Naši terapeuti školí pravidelně problematiku autismu na Foniatrické klinice na Praze 2 pro Asociaci klinických logopedů ČR i dětské psychiatry v Institutu pro vzdělávání ve zdravotnictví. Také mnoho dalších profesionálních organizací zabývajících se problematikou autismu.

    Navázali jsme mezinárodní spolupráci s profesními organizacemi a ABA terapeuty z Polska a s několika profesními organizacemi na Slovensku, a také s Akademickým Centrem Výskumu Autizmu na lékařské fakultě UK v Bratislavě.

    Terapeuti naší organizace přednáší na pedagogické fakultě UK problematiku dětí s PAS, IPVZ, Asociace klinických logopedů a také školí v mětodě O.T.A. dětskou psychiatrickou nemocnici. Terapeuti naší organizace školí nové metody práce s dětmi s PAS, které byly v našem Centru Terapie Autismu vyvinuty a jsou dále využívány (nácviky hry, nácvik sociálních situací za podpory verbální komunikace, nácvik rozumění emocím, nácvik sdílení radosti). Například metoda nácviku sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS byla pomocí dotazníkového šetření prokázána jako velmi efektivní (práce Bc. Kláry Straussové (2015)). Ukázala, že skupinové nácviky kooperace ve hře mají u většiny dětí s PAS výrazný pozitivní vliv na oblast komunikace, kooperace, rozumění emocím, hru samostatnou i s vrstevníky, funkční oční kontakt a zvládání prohry.

Absolvované semináře a kurzy:

 
 
 
 

Publikační činnost

    Knihy, které napsali naši terapeuti o problematice autismu mají velmi dobré refenrence, kniha Straussová, R., Knotková, M. (2011) Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Praha: Portál, byla nakladatelstvím nominována do XVIII. ročníku soutěže o Cenu vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení, které nejlépe popularizují veřejnosti téma postižení a mohou přispět k pozitivnímu ovlivňování mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravodním postižením. Také kniha Straussová, R., Knotková, M.,  ilustrátor – Roštárová, I. (2011) Obrázkový slovník sociálních situací  - pro děti s poruchou autistického spektra. Praha: APLA, je nyní nominována do soutěže o nejlepší slovník, kniha Straussová, R., ilustrátor: Roštárová, I. (2012) Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra. APLA byla vybrána k prezentaci na konferenci NIDV pro práci s osobami s mentálním postižením. I Další knihy byly úspěšné: Straussová,R., grafika Hradská, M. (2013) Obrázkový slovník pro nácvik rozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby, Kol. autorů (2012): Nedávejte do hrobu Motýla živého. Praha: APLA.

Didaktické pomůcky:

Metodické DVD: Nácvik pracovního chování u předškolních dětí s PAS (2011) (Straussová R.: metodika, Mátlová I. a MŠ Štíbrova: Horáková, M)

Metodické DVD: Straussová, R: Nácvik pasivní slovní zásoby  (2013)

Metodická pomůcka: Straussová, K: Videopísanka (2013)

 

 Kontakt

Centrum Terapie Autismu s.r.o.

Vyšehradská 49
120 00 PRAHA 2

+420 792 317 790 (Uvedené telefonní číslo nemusí být v době terapií dostupné, proto prosíme zašlete sms, ozveme se zpět.)