Centrum Terapie Autismu

Motto: Úspěšnost každé terapie závisí na míře aktivního zapojení rodiny a budování vztahu rodič - dítě.

Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli a pomáháme jim nalézt srozumitelné a dosažitelné záchytné body v budoucnosti.

Autismus

    Porucha autistického spektra (PAS) je vývojová pervazivní porucha, která není léčitelná medikací a jejíž příčina nebyla do dnešních dnů zcela objasněna. Je vrozená, ale její důsledky je možné zmírnit a to zejména behaviorálními přístupy. PAS je zdravotní, neurovývojové postižení, ovlivňující psychický vývoj člověka. Jedná se o stále diskutovanější problém současné společnosti a to jak z hlediska závažnosti tohoto onemocnění, tak z hlediska četnosti jeho výskytu. V současnosti žije s poruchou autistického spektra víc než 1 % populace Evropy a z dlouhodobějších zkoumání tento počet stále roste.

Obdržení diagnózy "autismus" je pro rodiče událostí, která jim doslova změní svět.

Jako první vysloví podezření obvykle pediatr, dětský psycholog nebo neurolog.

    Následuje maraton různých vyšetření. Nejprve je dítě odesláno na foniatrii pro podezření na poškození sluchu a dále pokračuje řada dalších kontrol, které umožní blíže specifikovat diagnózu, vyloučit omyl a potvrdit nebo vyvrátit přidružené poruchy. Tato vyšetření mívají dlouhou čekací dobu, často v řádu měsíců.

    Teprve po uzavření diagnózy rodiče vyhledávají odbornou pomoc, jejíž dostupnost se různí dle místa bydliště. Myslíme si, že je velmi důležité, aby rodič začal se svým dítětem pracovat co nejdříve, a to i v případě, že diagnóza ještě není uzavřena anebo je teprve ve stádiu podezření.    

V C)T)A) usilujeme, společně s rodiči, o nalezení konkrétních způsobů, jak s dětmi pracovat a jak jim pomoci.

V C)T)A) je využívána terapeutická metoda O.T.A. vyvinutá Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D.

 

Co je pro nás důležité

Diagnóza není konec, ale začátek

    Autismus nevnímáme jako stigmatizující označení konečného stavu, ale jako poruchu s proměnlivou dynamikou, kterou můžeme ovlivnit. Pracujeme hlavně s dětmi od 15ti měsíců do 15 let.

    Poruchy autistického spektra jsou onemocněním, s jehož průběhem a projevy se dá pracovat. Přitom oblasti, v nichž má dítě problémy, se časem mění a pro většinu z nich existují cesty ke zlepšení. Diagnóza tak není pro dítě s poruchou autistického spektra a jeho rodiče koncem, rozsudkem, ale naopak startovní čarou.

Zásadní úloha rodiny

    Cílem účinné terapie je spokojené dítě a spokojená rodina, kde edukovaný rodič, nezatížený předsudky, je schopný vnímat potřeby svého dítěte a s účelně vynaloženým úsilím dosahuje toho, aby vývoj dítěte probíhal co nejzdárněji. Rodinu a dítě s autismem vnímáme jako systém, který podporujeme v jeho cestě ke změnám a spokojenosti.

    Pokud dokážeme upravit podmínky výchovy dítěte s PAS tak, aby se zvládlo podřídit požadavkům vychovatele (zajistíme srozumitelnost), ale zároveň minimalizujeme jeho stres, vývoj dítěte se optimalizuje. Pokud dítěti svět nezpřehledníme a zůstane pro něj nesrozumitelný, dostaví se stres a aktivuje se behaviorální systém strachu. V takové chvíli je mozek dítěte zahlcen a nemůže plnohodnotně pracovat.  Potom dítě i rozvoj jeho rozumových schopností stagnuje. To zpomaluje celkový vývoj a dítě začíná brzy zaostávat za vrstevníky. Klíčová je role rodičů, jejich zvládání procesu přijetí diagnózy, důvěra v dítě a naděje ve změnu.

Celostní přístup k pochopení problematiky autismu v kontextu vývoje jedince

    Tam, kde hovoříme o autismu, mluvíme o "poruchách autistického spektra". Toto označení napovídá, že v případě autismu jde o celou řadu obtížných okamžiků, které zasahují do všech oblastí života dětí s postižením a jejich rodin. Je jen velmi obtížné úspěšně pracovat s dítětem, které má poruchu autistického spektra, pokud nedokážeme motivovat ke spolupráci jeho rodiče. Stejně tak se nelze v práci s autistickým dítětem zaměřit na jeden moment, ve kterém se projevují obtíže, nebo jeden typ obtížně zvládnutelného chování. Pro úspěšnou práci s rodinou dítěte s poruchou autistického spektra je klíčové porozumění, které umožní předvídat potenciálně obtížné situace. Dále je třeba posilovat v dítěti i rodině kompetence, umožňující takové situace zvládnout bez zvláštního úsilí.

Změna povědomí o problematice poruch autistického spektra u pediatrické obce a širší veřejnosti.

    Dětský lékař hraje zásadní úlohu v životě rodin s malými dětmi ve chvílích, kdy se objeví podezření na výskyt vývojové poruchy nebo jiné nemoci. Edukovaný odborník je schopen rozeznat varovné signály, doptat se rodiče na případné detaily a vysvětlit svoje podezření, včetně doporučení dalšího postupu. Je to velmi nesnadná role a zároveň velmi nevděčná v momentech, kdy se podezření potvrdí - nikdo nechce být poslem špatných zpráv. Včasná diagnóza a intervence jsou však nesmírně důležité pro celou rodinu, protože zvyšují naději na pozdější mírnější průběh postižení a dávají větší šanci na zlepšení. V současné době v pediatrické obci panuje, stejně jako u širší veřejnosti, ne příliš vysoké povědomí o poruchách autistického spektra, jejich projevech a možnostech práce s nimi. Hledáme cesty, jak tuto situaci změnit tak, aby rodiny s dětmi dostávaly vždy tu nejlepší péči.

 

Historie projektu: Centrum Terapie autismu s.r.o. - Centrum Terapie Autismu z.s.

    Jsme nezisková organizace - zapsaný spolek: Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s., které vzniklo jako organizace navazující na činnost společnosti Centrum Terapie Autismu s.r.o., fungující od poloviny roku 2012 na území Prahy 2 Vyšehradská 49 a poskytující unikátní terapie k nápravě nebo zlepšení stavu dětí s autismem.